Vedtægter

§ 1 KLUBBENS NAVN

Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben). Den erstiftet den 3. oktober 1958 ved en sammenslutning af Aalborg Badminton Klub af 1. december 1938 og Badmintonklubben Skjold af 1935.

§ 2 KLUBBENS FORMÅL

Stk. 1 Klubbens formål er at virke for aktivudøvelse af badmintonspillet på såvel bredde- som eliteniveau.

§ 3 MEDLEMSKAB AF ORGANISATIONER

Stk. 1 Klubben er gennem Badminton Nordjyllandmedlem af Badminton Danmark under Danmarks Idrætsforbund og er underkastetdisse sammenslutningers vedtægter. Endvidere er klubben medlem af Samvirkende Idrætsforeninger Aalborg (SIFA), Aalborg Badminton Ring (ABR) samt Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI Nordjylland).

§ 4 OPTAGELSE AF MEDLEMMER

Stk. 1 Som medlem kan optages allebadmintoninteresserede, enten som aktive eller passive medlemmer.

Stk. 2 Aktive og passive medlemmer har stemmeret oger valgbare, jf. dog § 6, Stk. 2 og § 13, Stk. 1 og Stk. 2.

Stk. 3 Aktive medlemmer defineres som medlemmer,der har reserveret og betalt træningstid.

Stk. 4 Forældre/værger til medlemmer, der erunder 16 år, er valgbare med stemmeret til ungdomsspilleudvalget (USU) ogad-hoc udvalg, undtaget er valg til formand for USU, jf. Stk. 2.

Stk. 5 Generalforsamlingen kan efter indstillingtildele æresmedlemsskab af klubben. Bestyrelsen fastsætter de nærmere reglerherom.

§ 5 UDMELDELSE – KARANTÆNE – EKSKLUSION

Stk. 1 Til gyldig udmeldelse kræves, at den skerskriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel til den 1. i en måned.

Stk. 2 Hvis et medlem af klubben er ikontingentrestance eller andre økonomiske restancer, kan bestyrelsen med mindst14 dages skriftligt varsel påføre medlemmet karantæne fra klubben indtilrestancen er betalt.

Stk. 3 Såfremt særlige forhold giver anledninghertil kan bestyrelse ekskludere et medlem. Inden bestyrelsen beslutter atekskludere et medlem, har pågældende ret til at fremføre sin sag. Denekskluderede har ret til, at få sin sag forelagt på førstkommende ordinæregeneralforsamling.

§ 6 KONTINGENT

Stk. 1 Størrelsen af indskud og kontingentfastsættes af bestyrelsen, der også træffer bestemmelse om betalingsterminerne.

Stk. 2 Kontingentrestance udover 31. martsmedfører tab af stemmeret og valgbarhed, indtil kontingentrestancen erindbetalt.

§ 7 BESTYRELSE

Stk. 1 Klubbens daglige ledelse forestås af enbestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens på lovligmåde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligterklubben.

Stk. 2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand, kasserer, de 3 spilleudvalgsformænd samt to øvrige medlemmer. Allebestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen, jf. § 12 Stk. 2 og Stk. 3.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4medlemmer, deriblandt formand eller næstformand er til stede.

Stk. 4 I formandens forfald overtager næstformanden dennes funktioner.

Stk. 5 Bestyrelsen og de stående udvalg konstituerersig inden 7 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig mednæstformand og sekretær.

Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter selv sinforretningsorden og fastlægger kompetencen mellem sig og de enkelte udvalg.

Stk. 7 Bestyrelsen nedsætter af sin midteforretningsudvalg. Bestyrelsen kan i øvrigt nedsætte udvalg efter behov.

Stk. 8 Bestyrelsen godkender, om betingelserne er tilstede for en suppleants indtræden som stemmeberettiget medlem i en bestyrelseeller udvalg.

Stk. 9 Bestyrelsens møder er normalt lukkede. Dog kangæster inviteres til behandling af enkeltsager. Sådanne inviterede personer hartaleret under behandlingen af den/de sager, de er inviteret til at deltage i.

§ 8 SPILLEUDVALGENE

Stk. 1 Spilleudvalgene består af 3 medlemmer,valgt af generalforsamlingen, dog kan de to spilleudvalg, USU og SSU, selvindstille til generalforsamlingen, at de for en eller flere valgperioder ønskerantallet af valgte medlemmer ændret til 5.

Stk. 2 De stående udvalg kan selv træffebeslutninger om at knytte yderligere arbejdskraft til sig for at løse udvalgetsarbejdsopgaver. Sådanne udvalgsmedlemmer har ikke stemmeret i det pågældendeudvalg. Bestyrelsen skal orienteres i sådanne sager.

§ 9 TEGNINGSRET

Stk. 1 Formanden tegner normalt klubben. Økonomiskedispositioner kræver underskrift af formand og/eller kasserer.

Stk. 2 Ved køb, salg eller pantsætning af fastejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse, jf. § 7, Stk. 1.

Stk. 3 Klubben hæfter kun for sine forpligtelser medden til klubben til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke klubbensmedlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 10 REGNSKAB

Stk. 1 Regnskabsåretløber fra 1. april til 31. marts

Stk. 2 Kasseren skal afgive driftsregnskab ogstatusopgørelse pr. 31. marts til revisorerne, som gennemgår disse i god tidinden generalforsamlingen.

§ 11 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Klubbens øverste myndighed ergeneralforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødtestemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes indenudgangen af april måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel enten vedannoncering i dagspressen, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, evt. vede-mails eller via abc’s hjemmeside og ved opslag på spillestederne.

Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet pågeneralforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hændesenest 3 dage før. Dog skal forslag om ændring af klubbens vedtægter væreformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 12 AFVIKLING AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Generalforsamlingen ledes af dirigentenunder hensyntagen til almindelig mødeetik. Dirigenten træffer beslutning omrækkefølgen af sagers behandling og afstemningsmåder, såfremt andet ikke ervedtaget.

Stk. 2 Dagsorden for den ordinære generalforsamlingindeholder følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Spilleudvalgenes beretning
 4. Regnskabet forelægges
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag om ændring af vedtægterne
  2. Øvrige indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af formand (ulige år)
  2. Valg af kasserer (lige år)
  3. Valg af ordinære medlemmer (et på lige år, et påulige år)
  4. Valg af 1 suppleant
 7. Valg til Seniorspilleudvalg (SSU)
  1. Valg af formand (lige år)
  2. Valg af ordinært medlem for 2 år (ulige år)
  3. Valg af ordinære medlemmer for 1 år:
   1 medlem når SSU består af 3 medlemmer, eller
   3 medlemmer når SSU består af 5 medlemmer
 8. Valg til Ungdomsspilleudvalg (USU)
  1. Valg af formand (ulige år)
  2. Valg af ordinært medlem for 2 år (lige år)
  3. Valg af ordinære medlemmer for 1 år:
   1 medlem når USU består af 3 medlemmer, eller
   3 medlemmer når USU består af 5 medlemmer
 9. Valg til Motionsspilleudvalg (MSU)
  1. Valg af formand (lige år)
  2. Valg af ordinært medlem for 2 år (et på lige år,et på ulige år)
 10. Valg af revisor for to år samt én suppleant
 11. Eventuelt

Stk. 3 Valgperiodenfor bestyrelsens medlemmer er 2 år og for suppleanter 1 år.

Stk. 4 Valgperioden for revisorerne er 2 år,således at mandaterne fornyes skiftevis med det ene på lige år og det andet påulige år.

Stk. 5 Alle beslutninger på generalforsamlingentræffes ved almindeligt flertal, såfremt andet ikke er vedtaget, se Stk. 6 og §15.

Stk. 6 I tilfælde af stemmelighed afholdes fornyetafstemning. Viser denne fornyede afstemning også stemmelighed, bortfalderforslaget undtagen ved personvalg, jf. Stk. 7.

Stk. 7 Har 2 på hinanden afholdte valg udviststemmelighed jf. Stk. 2, foretages der ved dirigentens foranstaltninglodtrækning mellem de pågældende kandidater. Dette gælder dog ikke ved valg afformand/kasserer, jf. Stk. 8.

Stk. 8 Ved valg af formand/kasserer betragtes denkandidat som valgt, der først opnår 1 stemme mere end halvdelen af de afgivnestemmer.

Stk. 9 Ændringer af vedtægterne kræver dog mindst 3/4 majoritet blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, jf. dog § 15.

§ 13 STEMMERET

Stk. 1 Alle medlemmer har stemmeret, og alle medlemmer, der er fyldt 16 år, er valgbare, jf. dog § 6, Stk. 2 samt ved valgaf formand/kasserer, hvor kun medlemmer, der har nået myndighedsalderen, ervalgbare.

Stk. 2 Stemmeret kan kun udøves ved personligtfremmøde. Medlemmer under 16 år har kun stemmeret via deres forældre/værge. Påforlangende skal en sådan forældre/værge kunne redegøre for sit tilhørsforholdtil pågældende medlem.

§ 14 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling indvarsles påsamme måde som den ordinære generalforsamling, jf. § 11, Stk. 2, senest enmåned efter den er begæret.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes,når mindst 2/3 af bestyrelsen eller 50 af de stemmeberettigede medlemmerfremsætter skriftlig, motiveret begæring herom.

Stk. 3 Kunde sager, der er angivet i indkaldelsen, kan behandles, jf. Stk. 2.

Stk. 4 For mødets afholdelse og sagers behandlinggælder i øvrigt de for den ordinære generalforsamling vedtagne vedtægter.

§ 15 KLUBBENS OPLØSNING

Stk. 1 Forslag om opløsning af klubben kan kun fremsættes på en ordinær generalforsamling, jf. § 11, Stk. 3 og skal væreunderskrevet af mindst 50 af de stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2 Til vedtagelse af et sådant forslag kræves,at mindst 5/6 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 3 Opnås 5/6 majoritet for forslaget, men ikkebeslutningsdygtighed, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamlingefter reglerne i § 11, Stk. 2. En i dette øjemed indkaldt ekstraordinærgeneralforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af medlemmer, men derkræves 5/6 majoritet for vedtagelse af forslaget.

Stk. 4 Såfremt opløsningen af klubben vedtages, skalden i Stk. 3 omhandlede ekstraordinær generalforsamling træffe beslutning omanvendelse af klubbens ejendele og midler, som ikke kan tildelesenkeltpersoner, men skal anvendes til badmintonmæssige velgørende formål.

Vedtaget af generalforsamlingen, d. 26. april 2012 – med større ændringer

Badmintonklubben abc Aalborg | Budumvej 50 | 9220 Aalborg Øst | Reg: 9070, Konto: 1624264343 | Tlf. 41 26 04 68